Tuyển lao động đi làm việc tại Hà Khẩu-Trung Quốc, lương đến 3500NDT (khoảng 11,7 triệu)

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

Tuyển lao động đi làm việc tại Hà Khẩu-Trung Quốc, lương đến 3500NDT (khoảng 11,7 triệu)