DẠY NGOẠI NGỮ

Học minna no nihongo bài 12 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 12 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 12 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 12 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 12 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 12 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 12

  6/12/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 12 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 11 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 11 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 11 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 11 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 11 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 11 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài 11

  6/12/2019

Chào các bạn trong bài học hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 11 theo giáo trình Minna no nihongo.

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 10 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 10 (tiếp theo)

Đọc tiếp

Học minna no nihongo bài 10 (tiếp theo)

  6/12/2019

Học minna no nihongo bài 10 (tiếp theo)

Đọc tiếp