Làm vóc, vẽ đồ nét

18/1/2019 - Lượt xem: 6372
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
 
Danh mục: DẠY NGHỀ / SƠ CẤP

Tên nghề:         LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 4

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.

 - Kiến thức:

+ Mô tả được công dụng, cách gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương;

+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề làm vóc, vẽ đồ nét;

+ Mô tả được phương pháp phân loại sơn sống, sơn chín;

+  Trình bày được phương pháp chuẩn bị mầu vẽ tranh đồ nét;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc vẽ đồ nét hoa văn trang trí;

+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toat sơn, đánh bóng, lau xi hoa văn trang trí;

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc  vẽ đồ nét tranh người;

+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toat sơn, đánh bóng, lau xi tranh người

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh;

+ Mô tả được phương pháp sửa cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi tranh phong cảnh.

- Kỹ năng:

+ Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương đảm bảo kỹ thuật;

+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề làm vóc, vẽ đồ nét;

+ Phân loại được sơn sống, sơn chin chuẩn xác;

+ Chuẩn bị được mầu vẽ tranh đồ nét đảm bảo tiêu chuẩn mỹ thuật;

+ Làm vóc, vẽ đồ nét được hoa văn trang trí theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được hoa văn trang trí;

+ Làm vóc, vẽ đồ nét được tranh người theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được tranh người; 

+ Làm vóc, vẽ đồ nét được tranh phong cảnh theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Sửa được cốt, bó vải, bó sơn, hom sơn, lót sơn, nghiên cứu mẫu, can bản vẽ lên vóc, vẽ đồ nét, phủ sơn, toát sơn, đánh bóng, lau xi được tranh phong cảnh.

- Thái độ:

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:

-  Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp sơn mài, trong các xưởng sản xuất sơn mài tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;

- Tự tổ chức sản xuất làm vóc, vẽ đồ nét tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU  

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Thời gian học tập: 11 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra kết thúc khoá học: 27 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 5 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ

          + Thời gian học lý thuyết: 83 giờ; Thời gian học thực hành: 317 giờ

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

Mã MH,MĐ

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ 01

Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu

80

14

62

04

MĐ 02

Làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí

100

21

73

06

MĐ 03

Làm vóc, vẽ đồ nét  tranh người

110

24

80

06

MĐ 04

Làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh

110

24

80

06

Tổng cộng

400

83

295

22

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

 

1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN LIỆU (Mã số mô đun: MĐ 01)

Thời gian mô đun: 80 giờ;       (Lý thuyết: 14giờ;   Thực hành: 66giờ)

Mục tiêu mô đun

- Trình bày được phương pháp gọt, sửa thép sơn, làm bút vẽ;

- Mô tả được phương pháp mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương;

- Trình bày phương pháp phân loại sơn sống, phân loại sơn chín;

- Mô tả được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu phụ ;

- Gọt, sửa được thép sơn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Làm được bút vẽ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Mài sửa được dao trổ, mo sừng, bay xương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ;

- Phân loại được sơn sống : sơn mật dầu, sơn giọt nhất, sơn giọt nhì, sơn thịt, sơn thiếc ;

- Phân loai được sơn chín : sơn cánh gián, sơn đen, sơn cầm, sơn phủ hoàn kim ;

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, thao tác chính xác;

- Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Tên các bài trong mô đun

- Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ

- Mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương

- Phân loại sơn sống, phân loại sơn chín

- Chuẩn bị nguyên liệu phụ

 

2. LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT HOA VĂN TRANG TRÍ (Mã số mô đun: MĐ 02)

Thời gian mô đun: 100 giờ;       (Lý thuyết: 21 giờ;   Thực hành: 79 giờ)

Mục tiêu mô đun:

- Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí ;

- Mô tả được nội dung nghiên cứu mẫu làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí;

- Mô tả được quy trình kỹ thuật sửa cốt, bó vải, bó sơn;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật hom sơn, lót sơn;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật kẹt sơn và thí sơn;   

- Mô tả được phương pháp vẽ đồ nét hoa văn trang trí;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm làm vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí.

- Làm được vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí theo mẫu  đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật

- Sửa được cốt, bó vải, bó sơn  đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hom  sơn, lót sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Kẹt sơn và thí sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Vẽ được đồ nét hoa văn trang trí đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

- Hoàn thiện được sản phẩm làm vóc,vẽ đồ nét hoa văn trang trí đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.

 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

Tên các bài trong mô đun

- Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí

- Bó vải, bó sơn

- Hom sơn, lót sơn

- Kẹt sơn, thí sơn

- Vẽ đồ nét hoa văn trang trí

- Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét hoa văn trang trí

 

3. LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT TRANH NGƯỜI (Mã số mô đun: MĐ 03)

Thời gian mô đun: 110 giờ;    (Lý thuyết: 24 giờ;   Thực hành: 86 giờ)

Mục tiêu mô đun:

- Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh người ;

-  Mô tả được nội dung nghiên cứu mẫu làm vóc, vẽ đồ nét tranh người;

- Mô tả được quy trình kỹ thuật sửa cốt, bó vải, bó sơn ;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật hom sơn, lót sơn ;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật kẹt sơn và thí sơn;   

- Mô tả được phương pháp vẽ đồ nét tranh người;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm làm vóc,vẽ đồ nét tranh ngưới ;

- Làm vóc,vẽ đồ nét tranh người theo mẫu được đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;

- Sửa được cốt, bó vải, bó sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hom sơn, lót sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Kẹt sơn và thí sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Vẽ đồ nét được tranh người đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

- Hoàn thiện được sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh người đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

Tên các bài trong mô đun:

- Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc,vẽ đồ nét tranh người

- Bó vải, bó sơn

- Hom sơn, lót sơn

- Kẹt sơn, thí sơn

- Vẽ đồ nét tranh người

- Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh người

 

4. LÀM VÓC, VẼ ĐỒ NÉT TRANH PHONG CẢNH (Mã số mô đun: MĐ 04)

Thời gian mô đun: 110 giờ;  (Lý thuyết: 24 giờ;   Thực hành: 86 giờ)

Mục tiêu mô đun:

- Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh ;

- Mô tả được nội dung nghiên cứu mẫu làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh;

- Mô tả được quy trình kỹ thuật sửa cốt, bó vải, bó sơn ;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật hom sơn, lót sơn ;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật kẹt sơn và thí sơn;   

- Mô tả được phương pháp vẽ đồ nét tranh phong cảnh;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh ;

- Làm được vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;

- Sửa được cốt, bó vải, bó sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hom sơn, lót sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

-  Kẹt sơn và thí sơn được đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Vẽ đồ nét được tranh phong cảnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

- Hoàn thiện được sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

Tên các bài trong mô đun

- Nghiên cứu mẫu, sửa cốt làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh

- Bó vải, bó sơn

- Hom sơn, lót sơn

- Kẹt sơn, thí sơn

- Vẽ đồ nét  tranh phong cảnh

- Hoàn thiện sản phẩm làm vóc, vẽ đồ nét tranh phong cảnh

 

 

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn:

1 - Quartz Glass - jwnhqkh@acxoz.np - 22/9/2021 - 22:1
ブランドコピー専門店 Quartz Glass
2 - ブランドコピー専門店 - ebkbdk@jebu.pk - 22/9/2021 - 18:4
4 Arms Tripod Portable Rotary Laundry Line ブランドバッグコピー
3 - Electric Bike Mountain Womens - hehznfil@qzhr.ch - 20/9/2021 - 8:47
ラブドール Electric Bike Mountain Womens
4 - ブランドコピー専門店 - eweskz@drt.gr - 19/9/2021 - 22:48
Concrete Mixer Pump Combination ブランド時計コピー
5 - コピー時計 - jqlctqs@msuo.cn - 19/9/2021 - 20:5
Diamond Tip Circular Saw Blade ブランドバッグコピー
6 - ブランド時計コピー - mjlut@vpiauu.hu - 17/9/2021 - 20:21
Laser Cutting Machine Metal スーパーコピーバッグ
7 - コピー時計 - golswsej@hakdap.jm - 17/9/2021 - 4:41
Black Workout Leggings スーパーコピーバッグ
8 - A Diamond Blade For Circular Saw - wgbekyae@xiod.info - 17/9/2021 - 2:8
スーパーコピーブランド A Diamond Blade For Circular Saw
9 - ブランドスマホケースコピー代引き - vkzwt@xpdgmo.nr - 15/9/2021 - 4:28
Pure Thc Cartridges ブランドスマホケースコピー代引き
10 - Diorディオール靴スーパーコピー - sglnzl@cmnc.ag - 14/9/2021 - 16:34
Rf Shielding Room Diorディオール靴スーパーコピー
11 - Diorディオールイヤリングコピー - gtnujiu@nukl.bs - 13/9/2021 - 2:58
Track Excavator Diorディオールイヤリングコピー
12 - Black Tea Good For High Blood Pressure - ibfcaag@vfyfgr.ke - 12/9/2021 - 4:8
Chanelシャネル時計販売店 Black Tea Good For High Blood Pressure
13 - School Supplies - drdncryd@idd.sv - 11/9/2021 - 2:50
Gucciグッチバッグコピー School Supplies
14 - App Control - sovnhwkdq@szlp.com - 10/9/2021 - 5:1
Loeweロエベベルトスーパーコピー App Control
15 - Gucciグッチサングラススーパーコピー - clsjnvcai@dto.cr - 9/9/2021 - 16:21
high quality vacuum toilets Gucciグッチサングラススーパーコピー
16 - Engineered Stone Quartz Countertops - lmooh@vrtt.ci - 9/9/2021 - 2:22
Gucciグッチイヤリングスーパーコピー Engineered Stone Quartz Countertops
17 - Hermesエルメス財布スーパーコピー - luotfokzk@scoa.lv - 5/9/2021 - 22:41
Display Accessory Hermesエルメス財布スーパーコピー
18 - J Bend Trap - qdmhpf@urj.lv - 5/9/2021 - 20:14
Hermesエルメス指輪スーパーコピー J Bend Trap
19 - best porta potty for boat - accao@tqayl.ar - 5/9/2021 - 14:59
スーパーコピーブランド大人気を海外通販専門店 best porta potty for boat
20 - 人気ルイヴィトンスーパーコピーヴ - vzbbqk@iirq.cu - 5/9/2021 - 10:58
China IP69K Ik10 Tri-Proof Lamp 韓国観光スーパーコピースーパーコピー財布韓国ブランド
21 - Online Analyzer - manadvimx@jwbp.sb - 5/9/2021 - 9:59
ブランドスーパーコピー通販 Online Analyzer
22 - スーパーコピーブランド代引き - berzs@fvny.es - 5/9/2021 - 0:9
2 Tier Steamer Pot スーパーコピーブランド代引き
23 - Cervical Brush - qhilfmjy@bls.int - 3/9/2021 - 4:8
Cervical Brush
24 - Wholesale Gift Bags - wzhlay@qxfd.cz - 1/9/2021 - 22:37
Wholesale Gift Bags
25 - One Piece - avspwfan@jvcui.li - 31/8/2021 - 4:15
One Piece
26 - Rolling Tray - nokecskyk@qfcxi.org - 30/8/2021 - 22:20
Rolling Tray
27 - Best Hepa Air Purifier 2021 - dnvyzqwml@efemk.tp - 30/8/2021 - 18:46
Best Hepa Air Purifier 2021
28 - 10kg Hex Dumbbell Set - cqvebdoup@nmj.bh - 30/8/2021 - 10:15
10kg Hex Dumbbell Set
29 - Antigen Rapid Swab - zdpviyc@zermse.pe - 30/8/2021 - 6:20
Antigen Rapid Swab
30 - Accessories Cross Bar Factory - sumbmxm@erl.cl - 29/8/2021 - 22:3
Accessories Cross Bar Factory
31 - Coils (Alu-Zinc) - epklnr@jxn.sh - 28/8/2021 - 0:36
Coils (Alu-Zinc)
32 - Mother Of Pearl Shell Earrings - qjblfbt@bewnpz.am - 27/8/2021 - 18:56
Mother Of Pearl Shell Earrings
33 - Pet Thinning Shears - jxslyc@xxg.jo - 27/8/2021 - 0:33
Pet Thinning Shears
34 - Ductile Fittings - lcklkrg@jqla.ke - 26/8/2021 - 16:36
Ductile Fittings
35 - 2 Tier Clothes Drying Rack - gibjlvzz@pmzh.de - 26/8/2021 - 12:42
2 Tier Clothes Drying Rack
36 - Wholesale Patio Dining Table - fttvzvq@gdlsif.uz - 26/8/2021 - 8:53
Wholesale Patio Dining Table
37 - 澳门博狗 - msnbgyk@cytt.ug - 25/8/2021 - 18:15
快车足彩
38 - Air Conditioner Blower Motor Fuse - kfyteyjh@eeekt.ly - 24/8/2021 - 20:16
Air Conditioner Blower Motor Fuse
39 - Package Substation - aywthjiv@yqvyfr.kz - 23/8/2021 - 18:32
Package Substation
40 - Brake Line Shop - lwwuftcq@tunf.sg - 22/8/2021 - 14:36
Brake Line Shop
41 - 21 Speed Mountain Bike Disc Brakes Montain Bicycle - hszkmmk@coil.nf - 22/8/2021 - 6:27
21 Speed Mountain Bike Disc Brakes Montain Bicycles
42 - China Circular Knitting Machine Spare parts - ctrzp@ogy.il - 21/8/2021 - 12:50
China Circular Knitting Machine Spare parts
43 - Front Idler Assembly - tljxjc@icy.om - 19/8/2021 - 16:40
Front Idler Assembly
44 - Bmr Hydraulic Motor - negmwpmhe@afmf.in - 19/8/2021 - 0:58
Bmr Hydraulic Motor
45 - Disposable Syringe Making Machine - nxroaly@cxpah.no - 18/8/2021 - 4:45
Disposable Syringe Making Machine
46 - Ceiling - ijvwaqo@jmphcd.cz - 17/8/2021 - 20:5
Ceiling
47 - Cut Football Socks - ytjsojexx@wlqi.sb - 17/8/2021 - 16:24
Cut Football Socks
48 - Folding Sleeping Bed - jwczg@gtczpo.dj - 17/8/2021 - 2:59
Folding Sleeping Bed
49 - 在线AV视频 - yrrdzud@pilw.vn - 16/8/2021 - 22:17
AV SEXY
50 - 10 G Sfp - uhxlx@gbcjb.jo - 16/8/2021 - 4:5
10 G Sfp
51 - Guangzhou Aydia Technology Co., Ltd. - ikdnv@vkqww.biz - 15/8/2021 - 0:54
Guangzhou Aydia Technology Co., Ltd.
52 - Rust Remover - uozjf@aaz.am - 12/8/2021 - 0:6
Rust Remover
53 - 4.3 cylinder heads Supplier - pslovjn@exod.in - 11/8/2021 - 6:40
4.3 cylinder heads
54 - Portable Slackline - xzxvyijsk@fhjcf.ar - 10/8/2021 - 20:55
Portable Slackline
55 - A4 A5 Customized - vwnigasnk@rkiq.kg - 8/8/2021 - 22:25
A4 A5 Customized
56 - Bagasse Tray With Pla Film - sbkqixe@kjcpsy.ni - 6/8/2021 - 6:48
Bagasse Tray With Pla Film
57 - Backyard Garden Lights - mpooz@wdohkr.sn - 4/8/2021 - 6:15
Backyard Garden Lights
58 - 12v Portable Air Compressor - warkz@whtd.lt - 4/8/2021 - 3:1
12v Portable Air Compressor
59 - Pp Woven Food Sack - urruajgo@adte.il - 2/8/2021 - 12:1
Pp Woven Food Sack
60 - Amino Acid Chelated Manganese - fpquksk@dsrich.ua - 2/8/2021 - 6:54
Amino Acid Chelated Manganese
61 - Electric Key Box - pgcth@gxbvz.im - 1/8/2021 - 20:54
Electric Key Box
62 - Automotive Sandpaper Sheets - ezxrvnxx@njnb.ly - 1/8/2021 - 6:53
Automotive Sandpaper Sheets
63 - Communication Tower Painting - otftfs@zrtasc.gm - 30/7/2021 - 22:10
Communication Tower Painting
64 - Engine Valve Exhaust - mzjfj@dlzc.gov - 30/7/2021 - 2:32
China Engine Valve Exhaust
65 - Common Rail Delivery Valve - ekztq@etzrvk.ae - 29/7/2021 - 20:43
Common Rail Delivery Valve
66 - Quartet Of SMD Resistors Used To Sense Z-Axis Heig - fcedeuk@rxss.na - 29/7/2021 - 18:7
Hackaday
67 - Amazon Eco Friendly Food Wrap - sotuxtsby@mofdd.lu - 28/7/2021 - 20:46
Amazon Eco Friendly Food Wrap
68 - China 2d trunk mat - rqghpgw@adh.sk - 28/7/2021 - 12:33
China 2d trunk mat
69 - Ankle Support - qwbsscgvc@dmoln.at - 28/7/2021 - 2:38
Ankle Support
70 - Eco-friendly Engine Degreaser - yjerykoei@fkda.bd - 27/7/2021 - 7:4
Eco-friendly Engine Degreaser
71 - China Home Air Purifier Dehumidifier - hppzducd@dozgs.th - 27/7/2021 - 4:21
China Home Air Purifier Dehumidifier
72 - High Suction Exhaust Fan - jkrkow@dioknp.sm - 26/7/2021 - 8:31
High Suction Exhaust Fan
73 - Butterfly Valve Flange Type - dxtnsy@qltj.no - 24/7/2021 - 18:7
Butterfly Valve Flange Type
74 - Stainless Steel Wood Burning Camp Stove - rvooelo@gytw.fi - 24/7/2021 - 4:23
Stainless Steel Wood Burning Camp Stove
75 - Dustbin Can - xyrphg@vsyfd.net - 24/7/2021 - 0:42
Dustbin Can
76 - 336澳门赌博 - padwzczjz@suqtn.zm - 21/7/2021 - 16:15
336澳门赌博
77 - Baby T Shirt - bfxrgki@gpp.at - 20/7/2021 - 20:26
Baby T Shirt
78 - Block Mold; - gyhaqn@cwenqy.fm - 20/7/2021 - 10:54
Block Mold;
79 - Led Video Trailer - coihenbz@qlo.kg - 20/7/2021 - 0:38
Led Video Trailer
80 - Expansion Bolts M16 - bzkgumvd@fnbbuf.fj - 19/7/2021 - 12:29
Expansion Bolts M16
81 - Spindle Shaft - wpfrq@gckwf.as - 18/7/2021 - 20:29
Spindle Shaft
82 - China Aluminum Can 16oz - cysre@yuaiyt.uz - 18/7/2021 - 4:29
China Aluminum Can 16oz
83 - Modified Atmosphere Packaging Equipment - qszkhpl@fpxys.se - 17/7/2021 - 18:48
Modified Atmosphere Packaging Equipment
84 - Pp Pe Isolation Gowns - gnayf@vilhc.cu - 16/7/2021 - 22:26
Pp Pe Isolation Gowns
85 - Large Ups - mipswwttl@dniwvg.na - 16/7/2021 - 2:55
Large Ups
86 - Non Rising Stem Metal Seated Gate Valve - wottvhyl@bkspkz.fi - 15/7/2021 - 18:27
Non Rising Stem Metal Seated Gate Valve
87 - 10ml essential oil bottles - pczgarswh@bkyrwl.im - 14/7/2021 - 16:2
10ml essential oil bottles
88 - Prefinished Aluminum Sheets - xeqjwxo@xla.si - 14/7/2021 - 8:7
Prefinished Aluminum Sheets
89 - Liquid Metal Price - ycyddnw@njegdt.gov - 13/7/2021 - 22:41
Liquid Metal Price
90 - China Fertilizer Ammonium Sulphate - owhjhnzr@swyta.cd - 13/7/2021 - 12:17
China Fertilizer Ammonium Sulphate
91 - Carbon Steel Gate Valve - eoaympdp@jhulo.np - 13/7/2021 - 0:14
Carbon Steel Gate Valve
92 - Portable Video Lighting - llbyhja@uaa.gr - 12/7/2021 - 22:8
Portable Video Lighting
93 - E Cigarette Facts Supplier - xqnnjw@jyo.biz - 12/7/2021 - 20:12
E Cigarette Facts Supplier
94 - China Products - fyyiqppxd@dhb.uz - 12/7/2021 - 16:49
Products Supplier
95 - Bronze Lady Statue Supplier - fplshuoq@ntklr.ls - 12/7/2021 - 9:27
China Bronze Lady Statue
96 - Sony’s 2021 TV lineup runs Google TV and fully e - wvvnr@zedu.hn - 12/7/2021 - 8:12
Sony’s 2021 TV lineup runs Google TV and fully embraces HDMI 2.1 - The Verge
97 - Universal Tow Strap - xazuc@mqpai.tm - 11/7/2021 - 20:31
Universal Tow Strap
98 - Flexible Metal Hose Supplier - jkyspm@ovstpr.vi - 11/7/2021 - 12:21
China Flexible Metal Hose
99 - Cheap Supply Cardboard Gift Boxes With Lids - jvocqxk@igugol.sn - 11/7/2021 - 6:34
Cheap Supply Cardboard Gift Boxes With Lids
100 - Corrugated Shed Roof Sheets - tyibjvpg@isqc.pn - 11/7/2021 - 4:29
Corrugated Shed Roof Sheets
101 - 675-20-7 - kbnsr@cbwlv.id - 10/7/2021 - 0:19
675-20-7
102 - 股本赌博 - lekpqmz@fljv.be - 9/7/2021 - 22:15
在线AV视频
103 - China Unieke parfumflesjes fabriek en fabrikanten, - vxdkzh@kmay.ph - 9/7/2021 - 20:13
BXL
104 - Best Kvm Switch For Gaming - hriqfp@qwhyyq.tw - 8/7/2021 - 4:50
Best Kvm Switch For Gaming
105 - Elbow Joint Tooling - itdhjyoha@wwu.dj - 8/7/2021 - 0:38
Elbow Joint Tooling
106 - Led Driver 40w - tahdi@xpgrq.th - 7/7/2021 - 20:31
Led Driver 40w
107 - Adhesive Vinyl Floor Planks - lncxe@mwy.gr - 7/7/2021 - 14:41
Adhesive Vinyl Floor Planks
108 - Aluminum Degassing Methods - cfxdfpdf@meqszw.be - 7/7/2021 - 10:58
Aluminum Degassing Methods
109 - Ptfe Element Filter - awlwy@mfz.ar - 7/7/2021 - 8:12
Ptfe Element Filter
110 - Fuck Girls - mfamdylhe@duhqp.ke - 7/7/2021 - 7:46
欧美性爱视频
111 - Astm A105 Steel - sjthwjq@thhvf.edu - 7/7/2021 - 4:3
Astm A105 Steel
112 - Cricut Machine - otjuj@edq.se - 6/7/2021 - 22:56
Cricut Machine
113 - Others - lkdjkyzk@wzss.am - 6/7/2021 - 18:47
Others
114 - Juice cup film water cup film noodles film - yajdxmvco@xjqr.sc - 6/7/2021 - 8:32
Juice cup film water cup film noodles film
115 - Accurate Blood Sugar Monitor - gdzfzhg@hhfoy.am - 6/7/2021 - 6:20
Accurate Blood Sugar Monitor
116 - Grinding Disk - nmaupvmsz@tvkhj.af - 6/7/2021 - 2:9
Grinding Disk
117 - 1206979-33-0 - jhtytcyh@civeox.je - 5/7/2021 - 23:2
1206979-33-0
118 - Kitchen Cart with Cutting Board - gkqbb@jutxpe.ma - 5/7/2021 - 9:0
Kitchen Cart with Cutting Board
119 - Pint Wheel - liqirzhu@wzjuum.lk - 4/7/2021 - 20:10
Pint Wheel
120 - 51285-26-8 - hwlrvotkj@epj.cz - 4/7/2021 - 18:1
51285-26-8
121 - Bamboo Cylinder Packaging Makeup Brushes - iooqqw@dbowhx.am - 4/7/2021 - 7:4
Bamboo Cylinder Packaging Makeup Brushes
122 - baseball gear - xyqhd@xobu.nz - 3/7/2021 - 22:36
baseball gear
123 - Boral Tile - whmnxvvto@okgbfr.dj - 3/7/2021 - 6:29
Boral Tile
124 - Natural Rubber Yoga Mat - dnttig@qgp.fr - 3/7/2021 - 4:32
Natural Rubber Yoga Mat
125 - 1.49 PROGRESSIVE - bjfoa@jymarf.qa - 3/7/2021 - 1:40
1.49 PROGRESSIVE
126 - 380430-57-9 - iztoqhn@ratzd.vc - 2/7/2021 - 22:15
380430-57-9
127 - Led Advertising Display Price - afqelgtku@ulcyp.pk - 2/7/2021 - 4:25
Led Advertising Display Price
128 - Florfenicol Price - douaq@aguxqz.jm - 1/7/2021 - 22:10
Florfenicol Price
129 - Supporting Veterans and First Responders - bpgjq@fgmzx.pa - 1/7/2021 - 12:34
Spec Ops Tools Review
130 - Belt Over Roller Conveyor - qaonslw@iaedhl.qa - 1/7/2021 - 2:6
Belt Over Roller Conveyor
131 - Commercial Organic Fertilizer - wqxwdfim@gmcv.vu - 1/7/2021 - 0:5
Commercial Organic Fertilizer
132 - 454-31-9 - ffpzflqnd@jsiqx.ca - 30/6/2021 - 18:59
454-31-9
133 - Hydraulic Mobile Crane - ldfxydn@uqg.az - 29/6/2021 - 22:49
Hydraulic Mobile Crane
134 - Outdoor Floodlight - spltpmlkn@hruv.cu - 29/6/2021 - 18:25
Outdoor Floodlight
135 - Braille Printing Machine Uv - oazdimmtx@qpkn.sh - 29/6/2021 - 10:11
Braille Printing Machine Uv
136 - Outdoor Single Sofa Factory - caqufyqcj@lprhy.eg - 29/6/2021 - 4:35
Outdoor Single Sofa Factory
137 - Ems E-Packet - ofxhc@uazl.fr - 29/6/2021 - 2:32
Ems E-Packet
138 - Hollow Out Black Flocking Greeting Cards - fbzvof@geq.cg - 28/6/2021 - 22:28
Hollow Out Black Flocking Greeting Cards
139 - Laminate Glue Roller - tbilz@wfqzrh.ve - 28/6/2021 - 20:26
Laminate Glue Roller
140 - Polyester Prints - faneq@iuuw.kg - 28/6/2021 - 4:2
Polyester Prints
141 - Cosmetic Additive - nzccihdpl@iixzh.es - 27/6/2021 - 22:8
Cosmetic Additive
142 - Golf Bases Price - ewcsg@czni.pk - 27/6/2021 - 18:6
Golf Bases Price
143 - Lab Glassware Price - zqsjaj@qqds.my - 27/6/2021 - 0:54
Lab Glassware Price
144 - Hook And Eye Factory - ymfljlf@bjmj.as - 26/6/2021 - 23:0
Hook And Eye Factory
145 - Cup Wrap - lwhxygdt@vez.li - 26/6/2021 - 20:2
Cup Wrap
146 - Hand Embroidery On Knit Fabric - jfmvfdbm@imv.mn - 26/6/2021 - 10:30
Hand Embroidery On Knit Fabric
147 - Hybrid Innerspring Mattress - ovglkmr@bxeuq.mx - 26/6/2021 - 4:9
Hybrid Innerspring Mattress
148 - Black Pvc Strip - nraryyseh@yekoi.mt - 25/6/2021 - 20:14
Black Pvc Strip
149 - Wifi Garden Lights - tmvfob@olhvq.np - 25/6/2021 - 10:47
Wifi Garden Lights
150 - Hotel Bathrobe - yjcnxokyg@zprdjg.sv - 25/6/2021 - 4:11
Hotel Bathrobe
151 - Ar Coating Ophthalmic Lens Blanks - rcmkuh@qsg.ph - 25/6/2021 - 0:15
Ar Coating Ophthalmic Lens Blanks
152 - Really Tight Yoga Pants - auwsevnx@mmuh.ke - 24/6/2021 - 20:20
Really Tight Yoga Pants
153 - Lead Phosphate - vjlmpnd@onvdys.gl - 24/6/2021 - 8:33
Lead Phosphate
154 - Vaccum Cup - gktwpq@yknlt.sa - 24/6/2021 - 0:18
Vaccum Cup
155 - Extra Chunmee - hgefgkeo@rxfyco.ie - 23/6/2021 - 2:12
Extra Chunmee
156 - Winnerwell Fastfold Titanium Stove - pllye@ycoh.hn - 23/6/2021 - 0:14
Winnerwell Fastfold Titanium Stove
157 - eva yoga mat - rkgqiy@nnppx.bi - 22/6/2021 - 22:14
eva yoga mat
158 - Face Lifting Machine For Home Use - xfpjf@zxm.tw - 22/6/2021 - 18:11
Face Lifting Machine For Home Use
159 - Calcium Silicate Board Ireland - ezpxriy@peo.lk - 22/6/2021 - 2:25
Calcium Silicate Board Ireland
160 - Circuit Breaker Loto Devices - xyejjfbkh@dkgnu.nz - 21/6/2021 - 22:28
Circuit Breaker Loto Devices
161 - polymer modified cementitious waterproof coating - wqeivr@nkexiq.nl - 21/6/2021 - 20:32
polymer modified cementitious waterproof coating
162 - Featured Products - gdbbp@qzulp.dj - 21/6/2021 - 0:48
Featured Products
163 - african rosewood - stignh@noe.info - 20/6/2021 - 20:41
african rosewood
164 - Hebei Yuanchang Food Mechanism & Technology Co., L - gozyljww@oxf.vc - 20/6/2021 - 2:57
Hebei Yuanchang Food Mechanism & Technology Co., Ltd.
165 - Intelligent Capacitor Switching Switch - moyvol@rlc.ht - 20/6/2021 - 0:58
Intelligent Capacitor Switching Switch
166 - Aluminum Cnc Machining Service - blzth@srcpz.ie - 19/6/2021 - 22:57
Aluminum Cnc Machining Service
167 - Alloy 875 Pm - setnqa@ythmd.is - 19/6/2021 - 16:51
Alloy 875 Pm
168 - Double Head Custom Empty Lipstick Tube - hynszvjn@oxy.hn - 19/6/2021 - 6:18
Double Head Custom Empty Lipstick Tube
169 - 50 Ml Foamer Bottle - snshg@ice.do - 18/6/2021 - 12:0
China 50 Ml Foamer Bottle
170 - Keywords A - lppojkfzx@rtcr.mt - 18/6/2021 - 4:17
China Keywords A
171 - Brake&Clutch Cylinder - bqplvb@ugr.vg - 17/6/2021 - 20:21
Brake&Clutch Cylinder
172 - 1000w Solar Panel Kit - amdmckhh@lftiah.jp - 17/6/2021 - 12:28
1000w Solar Panel Kit
173 - Cat Toy - sqzca@wbru.ma - 16/6/2021 - 22:43
Cat Toy
174 - Houseware Plastic Injection Mold - mzdiknf@ese.zm - 16/6/2021 - 20:47
Houseware Plastic Injection Mold
175 - Biodegradable Supermarket Shopping Bag - clnnhaxt@qwt.tp - 15/6/2021 - 22:1
Biodegradable Supermarket Shopping Bag
176 - Electroplating Liquid Filter Paper - pvnwwxpqw@oovid.bw - 15/6/2021 - 20:3
Electroplating Liquid Filter Paper
177 - Solar Camping Grill Gas - drkjezp@kpljl.hk - 15/6/2021 - 16:52
Solar Camping Grill Gas
178 - Abrigo de dobramento automático - lakbxum@qvaix.is - 15/6/2021 - 8:24
Abrigo de dobramento automático
179 - Bathtub Shower Wall Panels - cwmmxv@dzuel.my - 15/6/2021 - 6:24
Bathtub Shower Wall Panels
180 - Alcohol Gauze Pad - smiycui@svyvnb.fm - 15/6/2021 - 0:16
Alcohol Gauze Pad
181 - Pellet Foaming Agent - unftdfg@qze.ke - 14/6/2021 - 20:14
Pellet Foaming Agent
182 - 43 Inch Tv - ekzcmjuf@dclxdm.at - 13/6/2021 - 10:14
43 Inch Tv
183 - 欧美性爱视频 - cfazerx@sijab.gov - 13/6/2021 - 6:14
在线赌场
184 - Cheap Surgical Masks - hvjirvxe@zgxdxr.mu - 13/6/2021 - 2:16
Cheap Surgical Masks
185 - Black Quartz Stone Countertop - ryofeqm@xklc.om - 13/6/2021 - 0:14
Black Quartz Stone Countertop
186 - Chocolate Tin Box - abxcmnz@alxbl.kz - 12/6/2021 - 20:15
Chocolate Tin Box
187 - Stainless Steel Welding Wires - cgfjkz@qebq.cl - 12/6/2021 - 18:17
Stainless Steel Welding Wires
188 - 澳门博狗 - epklcgy@toa.gov - 12/6/2021 - 17:40
AV SEXY
189 - Aluminum Board - abstl@kywxhh.mt - 11/6/2021 - 22:31
Aluminum Board
190 - 欧美性爱视频 - lhqcpsxlc@ktbo.et - 11/6/2021 - 20:9
在线赌场
191 - 澳门博狗 - cafzcs@vbfp.kg - 11/6/2021 - 6:29
贝博足彩
192 - AV SEXY - uojyqrkw@lqtqul.ci - 11/6/2021 - 2:34
贝博足彩
193 - Lead Acid Battery Factory - oumti@hxnijp.na - 9/6/2021 - 6:4
Lead Acid Battery Factory
194 - Транспортные компании-пере - jzgxcrxr@txofa.sh - 9/6/2021 - 2:11
Транспортные компании-перевозчики из Китая в Россию
195 - Bell Tent For Wholesale - tdzmqt@upgk.bg - 8/6/2021 - 22:19
Bell Tent For Wholesale
196 - 400mm Super Size - kyghyghbp@wjd.pe - 8/6/2021 - 20:23
400mm Super Size
197 - Breaking Concrete With Rotary Hammer - skqxyxyfb@publn.uz - 8/6/2021 - 18:12
Breaking Concrete With Rotary Hammer
198 - 80 Polyester 20 Polyamide Fabric - zqwfnywv@cveks.pr - 8/6/2021 - 14:32
80 Polyester 20 Polyamide Fabric
199 - BMW X5 accessories - yazzx@urwvbm.hr - 8/6/2021 - 4:13
BMW X5 accessories
200 - All Ferrite Beads Are Not Created Equal - Understa - xzwsyx@ocj.sk - 7/6/2021 - 20:33
All Ferrite Beads Are Not Created Equal - Understanding the Importance of Ferrite Bead Material Behavior - In Compliance Magazine
201 - 114555 Knife Guide.Bullmer Cutting Parts - grpzzrwzs@awk.np - 7/6/2021 - 6:40
114555 Knife Guide.Bullmer Cutting Parts
202 - Analog Gas Sensor - ryoeqkmcn@zseh.dj - 7/6/2021 - 0:55
Analog Gas Sensor
203 - Golden Mirror Acrylic Sheet - oferdhqdr@bmhg.cu - 6/6/2021 - 22:6
Golden Mirror Acrylic Sheet
204 - Rehoboth commission delays Clear Space decision - wjsryzbg@aie.si - 6/6/2021 - 6:27
Rehoboth commission delays Clear Space decision
205 - Influenza Test - rvdfelgz@mbvx.int - 6/6/2021 - 2:37
Influenza Test
206 - DCS wins with Distinction - zyadz@nvvbw.ms - 5/6/2021 - 12:1
DCS wins with Distinction
207 - Matrox introduces KVM control over internet - tgjvlra@sfwt.ae - 5/6/2021 - 2:35
Matrox introduces KVM control over internet
208 - Beauty Sponge Storage - kfaodmhdj@fwt.pro - 4/6/2021 - 7:7
Beauty Sponge Storage
209 - Chamber Vacuum Packing Machine - orztdexks@erqcmq.tm - 2/6/2021 - 20:51
Chamber Vacuum Packing Machine
210 - Drinking Water Bladder - tfqep@llzn.to - 2/6/2021 - 9:33
Drinking Water Bladder
211 - Baby Girl Trucker Hat - lpwuom@dae.gov - 1/6/2021 - 22:43
Baby Girl Trucker Hat
212 - Trolley School Bag - oxzzkhhj@ixqbt.lv - 1/6/2021 - 20:42
Trolley School Bag
213 - 3/4 length insole - bhgzvjdyq@beoq.az - 1/6/2021 - 8:9
3/4 length insole
214 - Joist Hanger Bracket - gltifjr@vaa.na - 1/6/2021 - 5:6
Joist Hanger Bracket
215 - Beauty Sponge Blender - njhlvh@eiz.ma - 1/6/2021 - 4:3
Beauty Sponge Blender
216 - Dc Motor Shield - knnptogbo@ndyv.nf - 1/6/2021 - 2:5
Dc Motor Shield
217 - Ventilation - vrppoylaz@ptl.ba - 31/5/2021 - 6:18
Ventilation
218 - Porous Metal Filter Disc - vgftqskgn@hbkw.md - 31/5/2021 - 4:20
Porous Metal Filter Disc
219 - Fuck Girls - jyhaq@zrog.ly - 31/5/2021 - 2:25
日本性爱直播
220 - Cvr Loudspeaker - zxwiplo@fbqu.lv - 31/5/2021 - 0:29
Cvr Loudspeaker
221 - LCD - cperrtir@ufdybc.pe - 30/5/2021 - 20:36
LCD
222 - 12 Inch Steel Pipe - eyawvlsu@ipx.id - 30/5/2021 - 18:38
12 Inch Steel Pipe
223 - baby pacifier chain - hjtpiw@wwiaxn.biz - 30/5/2021 - 8:12
baby pacifier chain
224 - Covalent Crosslinking Agent - iepjv@ucaoko.ua - 30/5/2021 - 6:10
Covalent Crosslinking Agent
225 - https://www.deliworld.com/cutting-tool-drafting/e2 - nfbgzxmo@zvkyty.th - 30/5/2021 - 0:19
https://www.deliworld.com/cutting-tool-drafting/e2012-small-cutter-blade.html
226 - Cnc Lathe Parts - fmtfsg@kdvl.af - 29/5/2021 - 4:54
Cnc Lathe Parts
227 - Lcd Display Sensor Price - nxqzcnbks@cqgm.tr - 29/5/2021 - 0:58
Lcd Display Sensor Price
228 - Human Hair Weft Factory - xcyiw@thxv.rw - 29/5/2021 - 0:1
Human Hair Weft Factory
229 - 1x2 Bare Fiber Plc Splitter - tqnizum@dmyozk.ag - 28/5/2021 - 22:6
1x2 Bare Fiber Plc Splitter
230 - Herb Grinder Crank - nehcfn@izli.it - 28/5/2021 - 20:10
Herb Grinder Crank
231 - Calcarea Sulphurica 6x Benefits - eihnputj@zzl.dk - 28/5/2021 - 6:15
Calcarea Sulphurica 6x Benefits
232 - Chain Link Fence Gate - ghmjcxjya@lflksn.cd - 28/5/2021 - 4:21
Chain Link Fence Gate
233 - Na2co3 Baking Soda - owjrne@hkn.si - 27/5/2021 - 18:40
Na2co3 Baking Soda
234 - Birch Plywood Cabinet Doors - cgcqdu@hvdjaa.cr - 27/5/2021 - 8:52
Birch Plywood Cabinet Doors
235 - Reinforced Laryngeal Mask supplier - wplhoq@fin.at - 27/5/2021 - 0:52
Reinforced Laryngeal Mask supplier
236 - Soft Fabric - mhgjjy@vlwms.bd - 26/5/2021 - 22:55
Soft Fabric
237 - Automatic Oil Filling Machine - avohirxy@upqeho.cl - 26/5/2021 - 0:45
Automatic Oil Filling Machine
238 - 4.5mm spc floor - gkyzezi@zzjjov.lu - 25/5/2021 - 20:54
4.5mm spc floor
239 - Inversor Ibrido - qmgpxvxrn@rxlsrg.biz - 25/5/2021 - 18:59
Inversor Ibrido
240 - 3 In 1 Cavitation Machine - rwdiwhoix@oxa.ua - 25/5/2021 - 4:39
3 In 1 Cavitation Machine
241 - Stainless Steel Truss Head Self Drilling Screw - gqkelub@aaans.bi - 24/5/2021 - 21:0
Stainless Steel Truss Head Self Drilling Screw
242 - PET Red - bnutz@vweoyr.ie - 24/5/2021 - 19:0
PET Red
243 - Dining Table 6 Seats - qysiihiv@zcmdd.info - 24/5/2021 - 6:21
Dining Table 6 Seats
244 - 欧美性爱视频 - gskobmsp@xigdk.ls - 23/5/2021 - 22:55
欧美性爱视频
245 - Guang Dong Yong Huang Leisure Products Co., Ltd. - fuwhklj@ujhaw.id - 22/5/2021 - 22:56
Guang Dong Yong Huang Leisure Products Co., Ltd.
246 - Aerospace Parts - xotwogyp@asce.vg - 21/5/2021 - 18:57
Aerospace Parts
247 - Rib Knit Fabric - barrdaev@qjvv.am - 21/5/2021 - 6:46
Rib Knit Fabric
248 - China E-Mobility Charging Solutions - cgaia@gbjzfi.ly - 20/5/2021 - 20:42
E-Mobility Charging Solutions Supplier
249 - Carabiner Hook - sttitj@iztc.fm - 20/5/2021 - 0:30
louis vuitton speedy damier bag Carabiner Hook
250 - ccmhdimnr - htrfgsk@outlook.com - 19/5/2021 - 16:30
Làm vóc, vẽ đồ nét accmhdimnr ccmhdimnr http://www.gd48o1j5444fs5x4xycv90412c1m1tpfs.org/ [url=http://www.gd48o1j5444fs5x4xycv90412c1m1tpfs.org/]uccmhdimnr[/url]